28/06/2019

Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm
8745_TB-QD_KY_HD_KIEM_TOAN_2019-(1).pdf