05/04/2018

Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm:
NQ-HDQT-TAM-UNG-CO-TUC-DOT-2-2017-KEM-THONG-BAO.pdf
Trân trọng!