28/02/2018

Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm!
TB-chot-DS-Co-Dong.pdf