30/07/2020

Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm!
Trân trọng
KET-QUA-GIAO-DICH-CO-PHIEU-CUA-NGUOI-NOI-BO-CONG-TY.pdf