05/06/2018

Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm!
TB-DHDCD-2018-TAI-LIEU-HOP-DHDCD-2018(CAP-NHAT).pdf
Trân trọng