16/07/2020

Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm
Trân trọng
THONG-BAO-GIAO-DICH-CO-PHIEU-LIEN-QUAN-DEN-NGUOI-NOI-BO.pdf