14/04/2018

Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm!
CV-DI-48-2018-Chap-thuan-gia-han-thoi-gian-hop-DHDCD-2018-(1).pdf
Trân trọng!