09/04/2019

Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm!
9791_CBTT_GDKKD_2019_HNX.pdf
Trân trọng!