18/07/2019

Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm
4087_CV_CBQD_VI_PHAM_HC_THUE-(1).pdf
Trân trọng