15/06/2018

Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm!
NQ-01-DHCDC-Thuong-nien-nam-2018.pdf
Trân trọng!