12/01/2018

Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm !
Danh-sach-co-dong-nha-nuoc-co-dong-lon-6-thang-cuoi-nam.pdf
Trân trọng