30/03/2018

Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm!
BAO-CAO-THUONG-NIEN-2017.pdf
Trân trọng