19/07/2019

Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm
8372_BCTC_Quy_2__KEM_GIAI_TRINH.pdf
Trân trọng