16/04/2019

Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm!
8126_BC_TAI_CHINH_QUI_I-2019.pdf
Trân trọng!