13/08/2019

Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm
9580_BCKT_BAN_NIEN_2019_KEM_GIAI_TRINHpdf-(1).pdf
Trân trọng